Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení

 „Člověk kůň a Příroda“

 (název občanského sdružení)

  Čl. 1

Název a sídlo

„Člověk kůň a příroda“(dále jen občanské sdružení) má své sídlo v Praze 10  na adrese: Taškentská 1414/6, Praha 10,  PSČ 101 00

 Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným,nevládním,neziskovým sdružením občanů a právnických osob,v němž se sdružily zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu,  k popularizaci a propagaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšných činností v tomto směru. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíly sdružení jsou zejména:

a)chránit přírodu a krajinu (faunu a floru)

b)poskytovat obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí

c)vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice v jednotlivých regionech síly k naplňování tohoto cíle

d)s  regionálními či lokálními partnery rozvíjet aktivity ochrany přírody a krajiny v regionech

e)sdružovat přátelé koní a pořádat pro ně setkání

f)pořádat LDT ,zotavovací akce, mimoškolní aktivity pro mládež a ostatní věkové vrstvy obyvatel 

 Čl. 4

Formy činnosti sdružení

 

Čl. 5

Členství ve sdružení

1)Členem sdružení může být fyzická osoba starší 12 let, která je občanem ČR. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou (nadpoloviční většinou členů).

2)Členem sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a jejíž písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi právnickou osobou a společností je schválena valnou hromadou. (nadpoloviční většinou členů)

3) na návrh výboru sdružení může valná hromada sdružení zvolit své čestné členy. Čestný člen má práva a povinnosti člena sdružení, je však zproštěn povinnosti platit zápisné a členské příspěvky. 

4)Člen sdružení má právo:

a)volit výbor sdružení a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů

b)předkládat návrhy, náměty a připomínky

c)posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení

d)účastnit se akcí pořádaných sdružením

e)platit jako roční členské příspěvky výši částky, než stanoví usnesení členské schůze

f)využívat veškerých výhod pramenících z aktivit sdružení

5)Člen sdružení má povinnosti:

a)dodržovat tyto stanovy

b)dbát o dobré jméno sdružení jak navenek tak uvnitř

c)zaplatit zápisné a platit roční členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.Zápisné je splatné do 14 dnů po schválení jeho členství valnou hromadou, roční členský příspěvek za běžný rok platí člen zároveň se zápisným.Členové platí roční členský příspěvek vždy do konce prvního čtvrtletí (převodem na účet)

d) zúčastňovat se akcí pořádaných sdružením ze  60% , nebo se řádně omluvit a poslat za sebe náhradu

 

 

6)Členství ve sdružení zaniká:

a)doručením písemného oznámení o vystoupení člena, výboru sdružení

b)rozhodnutím valné hromady o vyloučení (nadpoloviční většiny členů)

c)nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu

d)úmrtím člena sdružení – fyzické osoby) v případě nástupu rodinného příslušníka členství se přenáší)

e)zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení

f)zánikem sdružení

 

Čl. 6

Organizační uspořádání

1)Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada jejich členů, která se schází zpravidla jednou ročně, aby:

a)schválila stanovy a změny těchto stanov

b)zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení

c)zvolila revizora sdružení

d)schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládané výborem sdružení

e)schválila revizní zprávu, předkládanou revizorem

f)určila koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období

g)stanovila výši zápisného a členských příspěvků na příští období

h)schválila rozpočet na příští sdružení

i)zvolila čestné členy sdružení

j)rozhodla o vyloučení člena sdružení

k)v mimořádných situacích rozhodla o zrušení sdružení

2)Zasedání valné hromady sdružení svolává výbor sdružení. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Je usnášeníschopná,účastní-li  se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní valnou hromadu, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada, tato hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů sdružení.

3)Členy výboru sdružení a revizora sdružení volí valná hromada veřejnou volbou. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů jediným hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí získaných hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti.

4)Činnost sdružení v období mezi zasedáním valné hromady sdružení řídí jeho výbor, který si volí ze svého středu předsedu a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda společnosti. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru sdružení.

5)Výbor sdružení je povinen svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna polovina členů sdružení.

6)Revizor kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá valné hromadě.

7)V rámci sdružení mohou vznikat jeho regionální pobočky. Orgánem regionální pobočky je valná hromada členů jež volí předsedu,případně další funkcionáře. Regionální pobočky nesmí vystupovat vlastním jménem bez schválení valnou hromadou sdružení.(Nejméně 70 % členské základny sdružení)

8)Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně též pověřený člen výboru nebo výborem zmocněný člen sdružení. Tyto osoby jednají samostatně a mají právo vydávat stanoviska a prohlášení sdružení, a to na základě projednání věci na valné hromadě nebo ve výboru sdružení. V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.

 

Čl. 7

Majetek

 Sdružení může vlastnit movitý i nemovitý majetek a může s tímto nakládat dle platných předpisů.

Pro odpovědnost s tímto majetkem ,platí  právní řád pro Českou republiku.

 

Čl. 8

Hospodaření sdružení

1)Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary,granty,dotace a příjmy z neziskových činností v souladu s cíli sdružení.

2)Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3)Návrh rozpočtu připravuje výbor sdružení s schvaluje valná  hromada. Běžné hospodaření  řídí a za toto  hospodaření  odpovídá pokladník sdružení. Pokladník je povinen mít podepsanou hmotnou odpovědnost stejně jako předseda sdružení.

4)Sdružení neodpovídá za závazky regionálních poboček oprávněných vystupovat vlastním jménem. Valná hromada sdružení určuje rozdělování prostředků sdružení mezi organizační jednotky v rámci rozpočtu  který schvaluje .

Čl. 9

Zánik sdružení

V případě zániku sdružení je jeho  majetek  po likvidaci rozdělen mezi členy sdružení stejným dílem, nebo může po schválení valnou hromadou být předán jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.

 

 

 

 

 

 

                                            Přihláška  do občanského sdružení

                          Adresa občanského sdružení :Taškentská 1414/6,Praha 10  , PSČ  10100

                                                      IČO 265 959 91

                                             „ Člověk,kůň a příroda „        

 

 

Jméno:  ……………………....            

 

Příjmení:  …………………………..

 

Ulice:  …………………………………… č.p.:   ...………

 

Město (obec): ……………………………  PSČ: ………...

 

Telefon: ………………………………….

 

Mail: …………………………………….

 

 

Rodné číslo: ………………….........

 

 

 

Přihlašuji se tímto dobrovolně do občanského sdružení „Člověk,kůň a příroda“ 

 

Souhlasím se stanovami občanského sdružení.Budu pomáhat k rozvoji občanského sdružení.Vždy budu ctít dobrého jména občanského sdružení.

 

Na důkaz souhlasu stvrzuji vše podpisem.

 

 

 

V …………………………….   Dne  ………………..        Vlastnoruční podpis ………………………………

 

 

Schváleno valnou  hromadou dne:………………………..  V…………………………

 

 

Zápisné složeno dne …………………………………...ve výši 300,-Kč                  

 

 

Roční členský poplatek složen dne:……………………min.:100,- Kč

 

 

 podpis předsedy………………………………  Dne……………………………..

 

 

 

Podpis pokladníka:……………………...........   Dne……………………………..

 

 

Stanovy

Přihláška do o.s.

© Tábor ranč.cz 2010, Webedesign Etruska.eu